Vrhunski japonski arhitekt Shigeru Ban med osrednjimi govorci na konferenci Woodrise 2022 v Portorožu