ENG
 

Karierni center Univerze na Primorskem znova organizira Karierni dan, ki bo tokrat namenjen vsem študentkam in študenom študijskega programa Aplikativna kineziologija. V torek, 20. novembra 2018, se bodo ob 15. uri na sedežu Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem lahko srečali s potencialnimi delodajalci, ki jim bodo predstavili možnosti medsebojnega sodelovanja. Več v nadaljevanju. 

Besedilo in vabilo sta tudi na: https://kariernicenter.upr.si/sl/, in https://kariernicenter.upr.si/si/aktualno/dogodki/karierni-dan-aplikativne-kineziologije?filter[archive]= - prijava in program.


Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Projekt Karierni center Univerze na Primorskem.