ENG
 

 

Finančna uprava RS (FURS) je prejšnji teden izdala sklep, s katerim je na podračunu UP Fakultete za management (UP FM) pričela z izterjavo zneska 508.791,38 EUR v zvezi s sodbo zoper dr. Egona Žižmonda in dr. Nado Trunk Širca, prejeto 31. marca 2016. UP FM je že 8. aprila 2016 podala predlog za obnovo postopka in tako izkoristila edino pravno sredstvo, ki ga je še imela na voljo, saj v kazenskem postopku sploh ni sodelovala in zato ni mogla predstaviti svojih argumentov ter dokazov.

Omenjeni kazenski postopek se mora obnoviti, saj pravnomočna sodba temelji na napačni predpostavki, da protipravna premoženjska korist izvira iz ravnanja, ko naj bi UP FM vpisovala študente v absolventski staž na "neakreditiran izobraževalni program ali njegov del in torej na način, ki ga ni potrdil Svet RS za visoko šolstvo, zaradi česar vpis v ta staž tudi ni bil razpisan s soglasjem Vlade RS«, kar pa sploh ne drži. Že 13. januarja 2005 je Svet za visoko šolstvo RS izdal sklep, s katerim je dal soglasje k izvajanju teh študijskih programov. Pri vpisih, ki so bili v omenjenem kazenskem postopku obravnavani kot »sporni«, ni šlo za vpise v absolventski staž, kot to neustrezno imenuje državno tožilstvo in ta neobstoječi pojem celo v sodbo povzemajo sodišča, pač pa za vpis v redni akreditirani študijski program.

Pravnomočna sodba nepravilno in napačno povzema tudi domnevno protipravno premoženjsko korist UP FM, ki naj bi jo ta pridobila z vpisom študentov v šol. letih 2005/06, 2006/07 in 2007/08. Celotna skupna vplačila »študentov« in »diplomantov« za vsa tri relevantna šolska leta so znašala 220.397,49 EUR, kar je 288.393,89 EUR manj od zneska, ki ga je sodišče naložilo kot plačilo protipravne premoženjske koristi UP FM.

Trditve državnega tožilstva, ki so bile zaradi priznanja krivde obeh obdolžencev povzete tudi v izreku pravnomočne kazenske sodbe, da naj bi UP FM pridobila za 508.791,38 EUR protipravne premoženjske koristi, ki naj se ji zaradi tega tudi odvzame, so torej nepravilne. Sodišče prve in druge stopnje se zaradi bistvenih kršitev postopka in zaradi priznanja krivde obeh obdolženih sploh nista ukvarjali z dokaznimi listinami, iz katerih je razvidno, da UP FM ni prejela nobene protipravne premoženjske koristi. Zato je obnova kazenskega postopka nujna. Nerazumljivo je, zakaj sodišče tega še ni storilo, medtem ko je 14 mesecev od Univerze na Primorskem (UP) skušalo izterjati domnevno protipravno premoženjsko korist preko FURS, za kar pa sploh ne obstaja pravna podlaga, kar sta sodišče in FURS 22. maja 2017 s sklepom tudi priznala.

UP meni, da bi moralo sodišče obnovo kazenskega postopka uvesti že lani, s čimer bi se opredelilo do navedb UP FM in listinskih dokazov v tej zvezi. Nerazumljivo je tudi, da sodišče ob tako očitnih kršitvah postopkov in tako visokem finančnem bremenu preko FURS izterjuje državno univerzo na tako sporni vsebinski podlagi.

Univerza oziroma UP FM ne moreta niti terjati povračila zarubljenega zneska od obeh obsojenih ali tedanje rektorice dr. Lucije Čok, saj ta znesek ni pravno opredeljen kot škoda. Ker je sodišče ta znesek opredelilo kot protipravno premoženjsko korist, pomeni, da fakulteta teh sredstev sploh ne bi smela imeti in jih torej s tožbo ne more od nikogar terjati. UP vlaga velike napore v to, da zaradi opisanih napak v sodnih postopkih ne bi prišlo do nenamenske porabe sredstev. Skoraj vsi prihodki univerze so namreč strogo namenski, vendar ne sodišča ne FURS v dosedanjih postopkih tega dejstva niso upoštevali. Splošno znano je, da je tudi v primeru rubeža na računih fizičnih oseb nedopustno rubiti sredstva, ki so izvzeta iz izvršbe, denimo sredstva, ki so nujno potrebna za preživetje.

 

Univerza na Primorskem bo zato plače zaposlenih na Fakulteti za management in druge strogo namenske stroške plačala z glavnega računa univerze.