ENG
 

Ljubljana, Koper, 28. marec 2019 – Vlada RS je danes na svoji 25. redni seji imenovala nove člane Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, saj je dosedanjim potekel mandat. Mandat predsednika in članov sveta traja štiri leta, mandat predstavnikov študentov pa dve leti. Za predsednico je bila imenovana prof. dr. Klavdija Kutnar z Univerze na Primorskem, ki ima svoje predstavnike tudi med člani sveta. Ti so: prof. dr. Štefko Miklavič, prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič in izr. prof. dr. Gregor Pobežin in prof. dr. Dragan Marušič, ki je član po položaju rektorja. 

Svet šteje 17 članov, ki so imenovani, in 7 članov po položaju. Mandat predsednika in članov Sveta RS za visoko šolstvo traja 4 leta, mandat predstavnikov študentov pa 2 leti. Člane sveta imenuje Vlada Republike Slovenije. Pristojnosti sveta določa 49. člen Zakona o visokem šolstvu. Te so: svetovanje pri strokovnih izhodiščih in oblikovanju nacionalnega programa visokega šolstva, pri pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje, pri načrtovanju razvoja visokega šolstva; podaja mnenja k nacionalnemu ogrodju kvalifikacij; opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. Svet za visoko šolstvo pri svojem delu sodeluje s strokovnimi sveti za posamezna področja vzgoje in izobraževanja ter znanosti in tehnologije in Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.


Nove članice in člani Sveta RS za visoko šolstvo so:

 • predstavnika visokošolskih zavodov:
  • prof. dr. Štefko Miklavič, na predlog Rektorske konference Republike Slovenije,
  • prof. dr. Janja Hojnik, na predlog Rektorske konference Republike Slovenije;
 • predstavnika javnih raziskovalnih zavodov:
  • prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, na predlog Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije,
  • dr. Gregor Pobežin, na predlog Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti;
 • predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, razred umetnosti:
  • akad. Milček Komelj, na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti;
 • predstavnika zaposlenih na visokošolskih in raziskovalnih zavodih:
  • izr. prof. dr. Gregor Polančič, imenovan na predlog Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze,
  • Ana Jakopič in njena namestnica Katarina Markič, na predlog Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze;
 • predstavnica višjih strokovnih šol:
  • Jasmina Poličnik, na predlog Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije;
 • predstavniki gospodarstva:
  • Jože Smole, na predlog Združenja delodajalcev Slovenije, 
  • Barbara Krajnc, na predlog Gospodarske zbornice Slovenije,
  • Karmen Fortuna, na predlog Trgovinske zbornice Slovenije,
  • Dare Stojan, na predlog Obrtno-podjetniške zbornice;
 • predstavniki študentov:
  • Pia Mernik, na predlog Študentske organizacije Slovenije,
  • Gabriel Jablanovec, na predlog Študentske organizacije Slovenije,
  • Miha Župančič, na predlog Študentske organizacije Slovenije,
  • Mubina Vrtagić, na predlog Študentske organizacije Slovenije.

Člani Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo po položaju so:

 • štirje rektorji:
  • prof. dr. Igor Papič, Univerza v Ljubljani,
  • prof. dr. Zdravko Kačič, Univerza v Mariboru,
  • prof. dr. Dragan Marušič, Univerza na Primorskem,
  • prof. dr. Danilo Zavrtanik, Univerza v Novi Gorici;
 • predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti:
  • akademik Tadej Bajd;
 • predsednik Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu:
  • dr. Franc Čuš;
 • predsednik Inženirske akademije Slovenije:
  • dr. Mark Pleško.


Imenovanim iskreno čestitamo in želimo veliko uspehov! 

Vir: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/Sporocila_za_javnost/2019/03/sevl25.pdf