ENG
 
print

 

RAZPIS ERASMUS+ KA103 študenti 2019/20

 

Besedilo razpisa Erasmus+

 

SPREMNA POJASNILA K RAZPISU

 

Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

 

Program Erasmus+ zajema različne ukrepe. Eden izmed teh je učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

 

- izboljšanje učnih kompetenc

- povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve

- povečanje iniciativnosti in podjetništva

- povečanje samozavesti in samospoštovanja

- izboljšanje jezikovnih sposobnosti

- povečanje medkulturne zavesti

- aktivnejše sodelovanje v družbi

- boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot

- povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

 

Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2019/20 imajo tako možnost, da:

 

- del študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,

- opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,

- so oproščeni stroškov šolnine v tujini, registracije, izpitov in dostopa do laboratorija ali knjižnice na instituciji gostiteljici, lahko pa se jim zaračunajo stroški v manjših zneskih, na primer za zavarovanje, študentske zveze, uporabo različnega gradiva, kot so fotokopije ali laboratorijski proizvodi, na enaki osnovi, kot se ti stroški zaračunavajo lokalnim študentom,

- se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,

- pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

 

Organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica ter študent se morajo pred začetkom obdobja mobilnosti v Študijskem sporazumu/Programu usposabljanja dogovoriti o aktivnostih, ki jih bo opravil študent. Študijski sporazum/Program usposabljanja opredeljuje ciljne učne izide za obdobje učenja v tujini, vsebuje formalne določbe o priznavanju ter navaja pravice in obveznosti vseh sodelujočih.

 

S tem, ko je študent izbran za mobilnost po tem razpisu, mu Erasmus+ finančna pomoč samodejno NE pripade. Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije in na podlagi prejetih prijav bo nacionalna agencija CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) Univerzi na Primorskem (UP) odobrila sredstva.

Na tej podlagi bo UP objavila poziv (predvidoma meseca junija 2019) študentom, ki bodo izbrani za udeležbo na Erasmus+ mobilnosti, za oddajo prijave za dodelitev Erasmus+ nepovratnih sredstev.

Mesečni znesek Erasmus+ nepovratnih sredstev je v pogodbenem letu 2018 (študijskem letu 2018/19) določila nacionalna agencija CMEPIUS v okviru razpona mesečnih zneskov Evropske komisije glede na ciljno državo. Ker trenutno CMEPIUS še ni določil razpona mesečnih zneskov na nacionalni ravni za pogodbeno leto 2019 (študijsko leto 2019/20), v nadaljevanju podajamo informativno in zgolj za orientacijo TABELO UP z mesečnimi zneski za države destinacije* v pogodbenem letu 2018 (študijskem letu 2018/19). Ti zneski se bodo za študijsko leto 2019/20 (pogodbeno leto 2019) lahko spremenili, o čemer bomo vse izbrane kandidate ustrezno obvestili.

*Države Programa so razdeljene v naslednje tri skupine (vir: Erasmus+ vodnik za prijavitelje 2019; spletna stran nacionalne agencije CMEPIUS: www.erasmusplus.si):

 

Skupina 1 Države Programa z višjimi življenjskimi stroški: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška

 

Skupina 2 Države Programa s srednje visokimi življenjskimi stroški: Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

 

Skupina 3 Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija

 

 

Študenti iz okolij z manj možnostmi (ki niso študenti s posebnimi potrebami) bodo lahko ob Erasmus+ nepovratnih sredstvih EU zaprosili za dodatek (vir: Erasmus+ vodnik za prijavitelje 2019; spletna stran nacionalne agencije CMEPIUS: www.erasmusplus.si), in sicer:

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je za študente Erasmus+, ki se mobilnosti udeležijo v študijskem letu 2018/19 (pogodbenem letu 2018) omogočilo dodatno sofinanciranje mobilnosti študentov v okviru programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij. Navedeno operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«".

Študenti lahko, na podlagi ustreznega dokazila Centra za socialno delo, prejmejo spodbudo v višini 200€ oz. 220€ na mesec, odvisno od ciljne države destinacije. Ta sredstva se izplačajo kot strošek na enoto za celotno obdobje mobilnosti pred nastopom le-te. V kolikor bo ta možnost mogoča tudi za Erasmus+ študente, ki se mobilnosti nameravajo udeležiti v študijskem letu 2019/20 (pogodbenem letu 2019), bomo vse izbrane kandidate, ki jim bodo odobrena Erasmus+ nepovratna sredstva EU, ustrezno obvestili.

Študenti, ki opravljajo prakso

 

»Študenti, ki opravljajo prakso, bodo prejeli dodatni enkratni znesek iz nepovratnih sredstev EU v višini od 100€ do 200€ na mesec. Nacionalne agencije in/ali visokošolske institucije bodo določile natančni znesek glede na povpraševanje in sofinanciranje za to vrsto mobilnosti. V vseh primerih bi morali vsi študenti iste visokošolske institucije prejeti enak znesek, ne glede na kakršna koli dodatna sredstva ali prispevke v naravi, ki jih študent morda prejme od podjetja, ki ga bo gostilo. (vir: Erasmus+ vodnik za prijavitelje 2019; spletna stran nacionalne agencije CMEPIUS: www.erasmusplus.si).

 

Študenti iz okolij z manj možnostmi na praksi so upravičeni do dodatnega zneska iz tega naslova. Če je dodatni znesek iz naslova okolij z manj možnostmi višji od dodatnega zneska iz naslova nepovratnih sredstev EU za prakso, študent prejme višji znesek.

 

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko ob Erasmus+ nepovratnih sredstvih EU zaprosili za dodatna finančna sredstva.

 

Izvajanje Erasmus+ programa je vezano tudi na določbe nacionalne agencije CMEPIUS. Ker v tem trenutku smernice in navodila CMEPIUS za študijsko leto 2019/20 še niso objavljena, so možne spremembe, o čemer bodo vsi izbrani kandidati ustrezno obveščeni.

 

Pomembno se je zavedati, da Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Študent, ki prejme Erasmus+ nepovratna sredstva EU, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno štipendijo.

 

Dodatno, poleg Erasmus+ nepovratnih sredstev EU, so lahko študenti, ki so izpolnjevali s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije določene pogoje, v študijskem letu 2018/19 pridobili še dodatno štipendijo v višini 64 EUR/mesec. Za enkrat še nimamo informacije, ali bo to veljalo tudi v študijskem letu 2019/20; v kolikor bo, bodo študenti, ki jim bodo odobrena Erasmus+ nepovratna sredstva EU, pravočasno obveščeni o možnosti pridobitve dodatnih sredstev Javnega sklada RS.

 

Postopki mobilnosti Erasmus+ so podrobneje opredeljeni v Navodilih Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus+, ki so objavljena na:

http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=90

 

Povezava na spletno prijavnico

OBVEZNO GLEJTE NAVODILA ZA ODDAJO PRIJAVE V PRILOGI SPODAJ:

UP FHŠ – https://vis.upr.si/fhs/

UP FM – http://www.fm.upr.si/si/ (v desnem zgornjem kotu izberite ŠIS)

UP FAMNIT – http://www.famnit.upr.si/sl/sis

UP PEF – https://vis.upr.si/pef/

UP FTŠ Turistica – https://vis.upr.si/turistica/

UP FVZ – http://www.fvz.upr.si/# (v desnem zgornjem kotu izberite VIS)

Prijavo za Erasmus+ izmenjavo (KA103) v študijskem letu 2018/19 je potrebno oddati najkasneje do 23.01.2019.

Študenti naj pogledajo spletne strani fakultet, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, glede dodatnih pojasnil k razpisu.