ENG
 

RAZPIS ERASMUS+ študenti 2016/17

print

Spremna pojasnila k razpisu

Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Program Erasmus+ zajema različne ukrepe. Eden izmed teh je učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

 • izboljšanje učnih kompetenc

 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve

 • povečanje iniciativnosti in podjetništva

 • povečanje samozavesti in samospoštovanja

 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti

 • povečanje medkulturne zavesti

 • aktivnejše sodelovanje v družbi

 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot

 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru programa Erasmus+  v študijskem letu 2016/17 imajo tako možnost, da:

 • del študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,

 • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,

 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini, registracije, izpitov in dostopa do laboratorija ali knjižnice na instituciji gostiteljici, lahko pa se jim zaračunajo stroški v manjših zneskih, na primer za zavarovanje, študentske zveze, uporabo različnega gradiva, kot so fotokopije ali laboratorijski proizvodi, na enaki osnovi, kot se ti stroški zaračunavajo lokalnim študentom,

 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,

 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Študenti se mobilnosti z namenom študija lahko udeležijo na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so institucije, s katerimi ima UP ali posamezna članica UP sklenjen Erasmus+ sporazum o izmenjavah. Seznam je sestavni del razpisa, in ga vsaka članica UP objavi skupaj z razpisom (gl. Priloga 1: Seznam partnerskih institucij).

S tem, ko je študent izbran za mobilnost po tem razpisu, mu Erasmus+ finančna pomoč samodejno NE pripade. Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije in na podlagi prejetih prijav bo nacionalna agencija CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) Univerzi na Primorskem (UP) odobrila sredstva.

Na tej podlagi bo UP objavila poziv (predvidoma meseca junija 2016) študentom, ki bodo izbrani za udeležbo na Erasmus+ mobilnosti, za oddajo prijave za dodelitev Erasmus+ dotacije.

Mesečni znesek Erasmus+ dotacije bo UP določila v okviru razpona mesečnih zneskov Evropske komisije glede na ciljno državo in razpona, ki ga bo določila nacionalna agencija CMEPIUS. Ker trenutno CMEPIUS še ni določil razpona mesečnih zneskov na nacionalni ravni, v nadaljevanju podajamo – zgolj v informacijo – razpon določen s strani Evropske komisije:

»Dotacija EU, ki se bo zagotovila študentom, bo odvisna od smeri njihove mobilnosti, ki je lahko:

mobilnost v državo s podobnimi življenjskimi stroški: študenti bodo prejeli dotacijo EU v srednji vrednosti;

mobilnost v državo z višjimi življenjskimi stroški: študenti bodo prejeli dotacijo EU v višji vrednosti;

mobilnost v državo z nižjimi življenjskimi stroški: študenti bodo prejeli dotacijo EU v nižji vrednosti.

Države Programa so razdeljene v naslednje tri skupine:

Skupina 1 Države Programa z višjimi življenjskimi stroški: Danska, Irska, Francija, Italija, Avstrija, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška

Skupina 2 Države Programa s srednjimi življenjskimi stroški: Belgija, Češka, Nemčija, Grčija, Španija, Hrvaška, Ciper, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Islandija, Turčija

Skupina 3 Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

Nacionalne agencije bodo opredelile zneske v okviru naslednjih najmanjših in največjih vrednosti:

dotacija EU v srednji vrednosti: srednji zneski, ki znašajo od 200 do 450 EUR na mesec, veljajo za mobilnost v državo s podobnimi življenjskimi stroški: a) iz skupine 1 v skupino 1, b) iz skupine 2 v skupino 2 in c) iz skupine 3 v skupino 3; dotacija EU v višji vrednosti: ustreza srednjim zneskom, ki jih opredeli nacionalna agencija in katerim se prišteje vsaj 50 EUR ter znašajo od 250 do 500 EUR na mesec. Velja za mobilnost v državo z višjimi življenjskimi stroški: a) iz skupine 2 v skupino 1 in b) iz skupine 3 v skupini 1 in 2; dotacija EU v nižji vrednosti: ustreza srednjim zneskom, ki jih opredeli nacionalna agencija in od katerih se odšteje vsaj 50 EUR ter znašajo 150 do 400 EUR na mesec. Velja za mobilnost v državo z nižjimi življenjskimi stroški: a) iz skupine 1 v skupino 2 in 3 ter b) iz skupine 2 v skupino 3.

Nacionalne agencije bodo pri opredeljevanju zneskov, ki bodo veljali za upravičence v njihovi državi, upoštevale dve posebni merili: razpoložljivost in višino sredstev iz drugih virov sofinanciranja od zasebnih ali javnih organov na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni za dopolnitev dotacije EU; splošno raven povpraševanja študentov, ki nameravajo študirati ali se usposabljati v tujini.« (vir: Erasmus+ vodnik za prijavitelje 2016, različica 1; spletna stran nacionalne agencije CMEPIUS: www.erasmusplus.si )

Študenti iz okolij z manj možnostmi (ki niso študenti s posebnimi potrebami) bodo lahko ob Erasmus+ dotaciji zaprosili za dodatek:

»Nacionalni organi se lahko skupaj z nacionalnimi agencijami, ki so odgovorne za izvajanje programa Erasmus+ v zadevni državi Programa, odločijo (na podlagi možnosti privolitve/odklonitve glede na podporo, ki je že zagotovljena na nacionalni ravni), da bi morale vse visokošolske institucije v njihovi državi zvišati individualno podporo v okviru njihove dotacije EU za študente iz okolij z manj možnostmi (vključno z begunci, migranti, prosilci za azil) za enoten znesek od 100 do 200 EUR na mesec. Nacionalni organi bi na nacionalni ravni opredelili natančen enoten mesečni znesek in merila, ki naj bi se uporabila.«
(vir: Erasmus+ vodnik za prijavitelje 2016, različica 1; spletna stran nacionalne agencije CMEPIUS: www.erasmusplus.si)

 

                                                            

Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je v okviru poziva št. 5442-128/2016/12 z dne 20/07/2016 omogočilo dodatno sofinanciranje mobilnosti študentov v okviru programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij. Cilj programa je izboljšanje udeležbe slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter s tem povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. Navedeno operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«".

 

Pri navedeni operaciji gre za komplementarno financiranje mobilnosti v okviru Operativnega programa 2014-2020 prek programa Erasmus+; Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v visokošolskem sektorju, Mobilnost študentov, ki ga izvaja nacionalna agencija CMEPIUS.

Upravičen strošek operacije je spodbuda za socialno šibkejše v višini 270 EUR na mesec, ki se študentu dodeli na podlagi ustreznega dokazila Centra za socialno delo. Ta sredstva se izplačajo kot strošek na enoto za celotno obdobje mednarodne mobilnosti pred nastopom le-te.

Več informacij na spletni strani Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Študenti, ki opravljajo prakso

»Študenti, ki opravljajo prakso, bodo prejeli dodatni enkratni znesek iz dotacije EU v višini od 100 do 200 EUR na mesec. Nacionalne agencije in/ali visokošolske institucije bodo določile natančni znesek glede na povpraševanje in sofinanciranje za to vrsto mobilnosti. V vseh primerih bi morali vsi študenti iste visokošolske institucije prejeti enak znesek, ne glede na kakršna koli dodatna sredstva ali prispevke v naravi, ki jih študent morebiti prejme od podjetja, ki ga bo gostilo. Študenti iz okolij z manj možnostmi na praksi so upravičeni do dodatnega zneska iz prejšnjega odstavka namesto tega zneska, če je dodatni znesek za prakso nižji od dodatnega zneska iz prejšnjega odstavka. (vir: Erasmus+ vodnik za prijavitelje 2016, različica 1; spletna stran nacionalne agencije CMEPIUS: www.erasmusplus.si)

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko ob Erasmus+ dotaciji zaprosili za dodatna finančna sredstva.

Pomembno se je zavedati, da Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Študent, ki prejme Erasmus+ dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno štipendijo.

Dodatno k Erasmus+ dotaciji so lahko študenti, ki so izpolnjeval s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije določene pogoje, v študijskem letu 2015/16 pridobili še dodatno štipendijo v višini 80 EUR/mesec. Za enkrat še nimamo informacije, ali bo to veljalo tudi v študijskem letu 2016/2017; v kolikor bo, bodo študenti, ki jim bo odobrena Erasmus+ dotacija, pravočasno obveščeni o možnosti pridobitve dodatnih sredstev Javnega sklada RS.

Postopki mobilnosti Erasmus+ so podrobneje opredeljeni v Navodilih Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus+, ki so objavljena na:

http://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti

Povezava na spletno prijavnico (OBVEZNO GLEJTE NAVODILA ZA ODDAJO PRIJAVE V PRILOGI SPODAJ):

UP FHŠ – https://vis.upr.si/fhs/

UP FM – http://www.fm.upr.si/si/ (v desnem zgornjem kotu izberite ŠIS)

UP FAMNIT – http://www.famnit.upr.si/sl/sis

UP PEF – https://vis.upr.si/pef/

UP FTŠ Turistica – https://vis.upr.si/turistica/

UP FVZ – http://www.fvz.upr.si/# (v desnem zgornjem kotu izberite VIS)

Aplikativna kineziologija  – http://www.famnit.upr.si/sl/sis

Prijavo za Erasmus+ izmenjavo v študijskem letu 2016/17 je potrebno oddati najkasneje do 21.01.2016.

Študenti naj pogledajo spletne strani fakultet, kjer je objavljena razpisna dokumentacija in dodatna pojasnila.

 

Razpis UP ERASMUS+

Priloga 1 FHŠ

Priloga 1 FM

Priloga 1 FAMNIT

Priloga 1 PEF

Priloga 1 FTŠ

Priloga 1 FVZ

Navodila za oddajo prijave

Priloga 2 dodatni kriteriji in dokazila