ENG
 

Analiza znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti Univerze na Primorskem 2011-2015

print

V septembru 2015 je Sektor za znanstveno-raziskovalno, razvojno in umetniško dejavnost v sodelovanju s Službo za kakovost Univerze na Primorskem (UP) pripravil analizo stanja na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti UP v obdobju od 2011-2015, s posebnim poudarkom na predhodnih analizah v obdobju od 2008 dalje. Gre za analizo kazalnikov kakovosti znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in drugih aktivnosti povezanih z znanstveno-raziskovalnim in razvojnim področjem. Povzetek analize stanja je predstavljen v nadaljevanju.

Finančna kriza v Sloveniji je od leta 2012 dalje močno zaznamovala področje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela na UP. S spremembo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije v juliju 2012, so se v letu 2012 znižala sredstva za izvajanje raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov, infrastrukturnih obveznosti in infrastrukturnih programov. Vpliv upada števila projektov in FTE ter drugih aktivnosti na UP, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), je UP zaznamoval tudi v letu 2015.  Od leta 2008 je UP s strani ARRS pridobila sredstva v višini 32.444.454,31 EUR, od tega je najvišji delež pripadal UP ZRS. Tako kot ostale članice, z izjemo UP PEF in UP FAMNIT, ki beležita porast sredstev iz naslova ARRS, UP ZRS kot raziskovalna članica, poleg UP FM kot pedagoške članice, beleži tudi najvišji izpad sredstev in aktivnosti sofinanciranih iz ARRS.

UP je sicer uspela  povečati financiranje z naslova programskih skupin. Od leta 2011, ko je bilo na UP še 13 programskih skupin, danes UP izvaja 15 programskih skupin (7 kot izvajalka in 8 kot soizvajalka). UP je še vedno uspešna pri usposabljanju mladih raziskovalcev (MR), v letu 2015 bo usposabljala 4 nove, sicer je od leta 2003 UP usposabljala 180 MR.

V letu 2015 se zaključuje program »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov« – generacij 2010, 2011 in 2012. V vseh treh shemah je pogoje izpolnilo (zaključen doktorat znanosti ali objava  znanstvenega članka) 89 doktorskih študentov UP.

V primerjavi z letoma 2012 in 2013 se je povečalo število mednarodnih znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektov. V 2014 se jih je izvajalo 56, kar je več kot v preteklih dveh letih (50 v letu 2012, 47 v letu 2013). Povečalo se je tudi število prijav na mednarodne razpise (89 v letu 2012, 51 v letu 2013, 99 v 2014). Finančna perspektiva 2007-2013 kaže na to, da je UP sodelovala v konzorcijih, ki so dosegli skupno višino financiranja več kot 71 mio EUR, od tega je delež UP med 19% in 20% (šteti so projekti teritorialnega sodelovanja in drugih mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov sprejetih v financiranje do leta 2014). Največ mednarodno-raziskovalnih in razvojnih projektov je UP pridobila v programih čezmejnih sodelovanj: Slovenija–Italija (21, med njimi dva strateška UP ZRS v višini 6, 5 mio EUR kot vodilni partner), sledijo Slovenija–Hrvaška (14), IPA Jadranska pobuda (8) itn. V 7. OP (okvirni program za raziskave in inovacije) je kot soizvajalka sodelovala v 9 konzorcijih, v novem programu Horizon 2020 je že pridobila 4 projekte (en projekt se začne izvajati v letu 2016), enega kot vodilni partner UP IAM v okviru novega mehanizma Teaming, za raziskovalno in inovacijsko odličnost na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja (vrednost 500.000 EUR).

V letu 2014 so registrirani raziskovalci (517) UP po metodologiji (kazalnikih), ki jih spremlja univerza, povečali znanstveno-raziskovalno uspešnost. S podpisom avtorjev UP je bilo objavljenih 223 člankov v revijah z visokim faktorjem vpliva, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in A&HCI (baza WOS) ali 5 % več kot v istem obdobju preteklega leta. Število objav v WOS po posameznih letih za UP kaže trend rasti. Višji porast beležimo predvsem v letih 2013 in 2014, ko je število objav prvič preseglo več kot 200 objav. Glede na število registriranih raziskovalcev to še vedno predstavlja nizek delež na število raziskovalcev (0,4 objave na registriranega raziskovalca v 2013 in 2014). Tudi v bazi Scopus UP v letih 2013 in 2014 prvič presega 200 objav, največ v 2013 (266). V obeh bazah je bilo v obdobju od 2003  do 2015 najvišje število objav za UP na področju matematike. 

V letu 2014 je v veljavo stopila nova srednjeročna strategija UP, v kateri so cilji za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo opredeljeni v smeri znanstvene odličnosti, konkurenčnosti, inovativnosti in povezovanja z okoljem, tako v slovenskem, kot mednarodnem prostoru.

V letu 2012 je UP prvič objavila razpis za podoktorske pozicije: 6 prejemnikov podoktorskih pozicij je bilo mlajših raziskovalcev, s čimer je UP zasledovala cilj aktivne skrbi za raziskovalni podmladek na UP. V letu 2014 je UP organizirala 1. interdisciplinarno srečanje mlajših raziskovalcev UP, ki se ga je udeležilo 45 predstavnikov vseh fakultet in inštitutov. Zbrali so se raziskovalci z izdelanimi idejami s področij managementa, matematike, računalništva in informatike, medicine, biologije, biofizike in fizike okolja, kineziologije, biotehniških ved, zgodovinopisja, sociologije in kulturologije, psihologije, literarnih ved ter proučevanja jezika s sodobnimi tehnologijami.

V letih 2013 (7), 2014 (9) in 2015 (7) se je UP v okviru sheme Marie Sklodowska Curie Action (MSCA) prijavila na razpis za pridobitev štipendij s tujimi raziskovalci. V zadnjih 3 letih je UP oddala 23 prijav s tujimi raziskovalci, ki so kot gostujočo institucijo izbrali UP (rezultati evalvacije za 2015 še niso objavljeni).

V zadnjih treh letih se povečuje število projektov sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja (52 v letu 2012, 66 v letu 2013 in 86 v letu 2014), ki ga gre pripisati predvsem izvajanju projektov izbranih na dveh javnih razpisih za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja (2013 in 2014). V obeh razpisih je UP skupaj s podjetji in študenti izvajala 39 projektov v skupni višini 567.747 EUR.

V mesecu oktobru 2014 se je iztekel projekt Konzorcij za prenos tehnologij (Projekt KTT). V okviru projekta KTT je UP prvič izvedla vse postopke za zaščito patenta s področja biomedicinskih znanosti na mednarodni ravni. Do podelitve patenta ni prišlo.

Analiza znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti Univerze na Primorskem 2011-2015