ENG
 
Z današnjim dnem se lahko kandidati za vpis prijavijo na razpisana mesta na dodiplomske študijske programe.

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v treh rokih (prvi, drugi in tretji prijavni rok). V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki so objavljena na spletni strani vpisne službe.

PRVI PRIJAVNI ROK poteka od 5. 2. 2015 do 5. 3. 2015.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavona eVŠ PORTAL (http://portal.evs.gov.si/prijava/), in sicer, če se prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 5. marca 2015.
    Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ,
    nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 5. marca 2015 pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

Kot pravočasna se upošteva

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 5. marca 2015 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 5. marca 2015.

Kandidati, ki se prijavljajo z uporabniškim imenom in geslom, pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis.

Če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze na Primorskem:

Visokošolska prijavno-informacijska služba,
Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper.

 

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

!!! Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v razpisu navedeni v poglavju o izbirnem agario postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

 

OPOZORILO

Zadnji dan za prijavo je 5. marec 2015.

Po 5. marcu 2015 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.


Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!