ENG
 

Vpis v študijske programe 1. stopnje

print

VPIS V PRVI LETNIK

Prijavno-sprejemni postopek za kandidate za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem, ki so tuji državljani (državljani držav, ki niso članice Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva) vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem (VPIS UP) skladno z Rokovnikom, ki ga potrdi Senat UP in je v PDF dokumentu dostopen na dnu strani.

Tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami ali njihovi starši oziroma skrbniki davčni zavezanci Republike Slovenije ter državljani držav članic Evropske unije, se v prijavno-sprejemnem postopku obravnavajo enako kot slovenski državljani. Več o postopku prijave si lahko preberete tukaj.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav, ki niso članice Evropske unije, se v prijavno-sprejemnem postopku obravnavajo kot tuji državljani. Kandidati za vpis, ki imajo hkrati dva statusa (na primer status Slovenca brez slovenskega državljanstva in status državljana države Evropske unije), se odločijo, s katerim statusom bodo nastopili v prijavnem in vpisnem postopku. Svojo odločitev navedejo v prijavnem obrazcu.

Vsi kandidati za vpis, ki imajo tuje srednješolsko spričevalo, pa morajo opraviti postopek priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

VPISNI POGOJI

Pogoji za vpis v dodiplomske študijske programe so navedeni v Razpisu za vpis. Tuji državljani se lahko vpišejo v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

• zaključena štiriletna srednja šola,
• zaključen postopek priznavanja tujega srednješolskega spričevala za namen nadaljevanja izobraževanja (za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljenih pred 26. 6. 1991, postopek priznavanja ni potreben; ravno tako ni potreben postopek priznavanja za diplomo o mednarodni maturi – International Baccalaureat – IB, saj je enakovredna maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v R Sloveniji).

IZPIT IZ ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Na UP je izpit iz znanja slovenščine potrebno opraviti pred vpisom v 1. letnik za visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega na UP Fakulteti za vede o zdravju. Za ostale dodiplomske študijske programe na UP je potrebno izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni opraviti praviloma do začetka študijskega leta, v katerem se kandidati prvič vpišejo na študijski program. V primerih, ko opravljanje izpita iz znanja slovenskega jezika zaradi prijavno-vpisnih postopkov oziroma drugih razlogov ni možno, pa morajo opraviti izpit do vpisa v 2. letnik študija.

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV

Če število prijavljenih kandidatov za vpis presega število razpisanih mest, lahko visokošolski zavod sprejme sklep o omejitvi vpisa. Kandidati so izbrani glede na merila za izbiro, navedena pri posameznem študijskem programu v Razpisu za vpis. Najpogosteje se kandidati izbirajo glede na splošni zaključni srednješolski uspeh in uspeh v zadnjih dveh letih srednje šole.

RAZPISANA VPISNA MESTA

Prosta vpisna mesta za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in državljane držav, ki niso članice Evropske unije, v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP so določena in objavljena v Razpisu za vpis za tekoče študijski leto.
Če ostanejo vpisna mesta za redni ali izredni študij za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko vpisujejo tudi na ta mesta.

PRIJAVNI POSTOPEK IN ROKI

Kandidati za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov se lahko prijavijo v treh rokih (prvi, drugi in tretji prijavni rok). V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta.

PRIJAVNI ROKI ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

 • PRVI PRIJAVNI ROK poteka od 6. 2. 2017 do 14. 7. 2017.
   
 • DRUGI PRIJAVNI ROK poteka od 1. 8. 2017 do 15. 8. 2017.
  Kandidati se lahko prijavijo na še prosta mesta.
   
 • TRETJI PRIJAVNI ROK poteka od 18. 9. 2017 do 22. 9. 2017.
   

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka.

Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka roka in
2) prijava, ki je bila izpolnjena in v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolski prijavno-informacijski službi do zaključka prijavnega roka.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo tudi natisnjen in podpisan prijavni obrazec prijave za vpis na naslov:
VPIS UP - Univerza na Primorskem
Titov trg 4
SI-6000 Koper

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV

Kandidati pošljejo skupaj s prijavnim obrazcem vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

Kandidati pošljejo naslednje dokazila:
• overjeno kopijo zaključnega srednješolskega spričevala,
• overjen slovenski prevod zaključnega srednješolskega spričevala,
• overjeni kopiji spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole,
• overjena slovenska prevoda spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole,
• izvirnik oziroma overjena kopija odločbe o priznavanju tujega izobraževanja.
Kandidati posredujejo navedena dokazila v naslednjih rokih:
• kandidati, ki so srednjo šolo v tujini že končali in že imajo odločbo o priznavanju tujega izobraževanja, morajo poslati vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev skupaj s prijavo,
• kandidati, ki bodo srednjo šolo v tujini končali v šolskem letu 2016/2017, morajo spričevala in vse potrebne dokumente poslati najkasneje do zaključka prijavnega roka.

OBVEŠČANJE KANDIDATOV O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA

Po zaključenem izbirnem postopku prejme vsak prijavljeni kandidat sklep o rezultatu izbirnega postopka. Če je kandidat sprejet v želen študijski program, ga k vpisu povabi visokošolski zavod.
Kandidati za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov bodo z rezultati izbirnega postopka seznanjeni v naslednjih datumih:

 • za prvi prijavni rok: najkasneje do 20. 7. 2017,
 • za drugi prijavni rok: najkasneje do 21. 8. 2017,
 • za tretji prijavni rok: najkasneje do 27. 9. 2017.


Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje letnike dodiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem (po merilih za prehode ali hitrejše napredovanje) vodijo članice UP, ki izvajajo dodiplomske študijske programe.

Rokovnik_2017_2018-SLO-EU.pdf

ROKOVNIK_TUJCI_2017-2018.pdf