ENG
 

Vpis v študijske programe 1. stopnje

print

VPIS V PRVI LETNIK

Prijavno-sprejemni postopek za kandidate za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem, ki so tuji državljani (državljani držav, ki niso članice Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva) vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem (VPIS UP) skladno z Rokovnikom, ki ga potrdi Senat UP.

Tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami ali njihovi starši oziroma skrbniki davčni zavezanci Republike Slovenije ter državljani držav članic Evropske unije, se v prijavno-sprejemnem postopku obravnavajo enako kot slovenski državljani. Več o postopku prijave si lahko preberete tukaj.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav, ki niso članice Evropske unije, se v prijavno-sprejemnem postopku obravnavajo kot tuji državljani. Kandidati za vpis, ki imajo hkrati dva statusa (na primer status Slovenca brez slovenskega državljanstva in status državljana države Evropske unije), se odločijo, s katerim statusom bodo nastopili v prijavnem in vpisnem postopku. Svojo odločitev navedejo v prijavnem obrazcu.

Vsi kandidati za vpis, ki imajo tuje srednješolsko spričevalo, pa morajo opraviti postopek priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

VPISNI POGOJI

Pogoji za vpis v dodiplomske študijske programe so navedeni v Razpisu za vpis. Tuji državljani se lahko vpišejo v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

• zaključena štiriletna srednja šola,
• zaključen postopek priznavanja tujega srednješolskega spričevala za namen nadaljevanja izobraževanja (za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljenih pred 26. 6. 1991, postopek priznavanja ni potreben; ravno tako ni potreben postopek priznavanja za diplomo o mednarodni maturi – International Baccalaureat – IB, saj je enakovredna maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v R Sloveniji).

IZPIT IZ ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Na UP je izpit iz znanja slovenščine potrebno opraviti pred vpisom v 1. letnik za visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega na UP Fakulteti za vede o zdravju. Za ostale dodiplomske študijske programe na UP je potrebno izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni opraviti praviloma do začetka študijskega leta, v katerem se kandidati prvič vpišejo na študijski program. V primerih, ko opravljanje izpita iz znanja slovenskega jezika zaradi prijavno-vpisnih postopkov oziroma drugih razlogov ni možno, pa morajo opraviti izpit do vpisa v 2. letnik študija.

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV

Če število prijavljenih kandidatov za vpis presega število razpisanih mest, lahko visokošolski zavod sprejme sklep o omejitvi vpisa. Kandidati so izbrani glede na merila za izbiro, navedena pri posameznem študijskem programu v Razpisu za vpis. Najpogosteje se kandidati izbirajo glede na splošni zaključni srednješolski uspeh in uspeh v zadnjih dveh letih srednje šole.

RAZPISANA VPISNA MESTA

Prosta vpisna mesta za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in državljane držav, ki niso članice Evropske unije, v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP so določena in objavljena v Razpisu za vpis za tekoče študijski leto.
Če ostanejo vpisna mesta za redni ali izredni študij za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko vpisujejo tudi na ta mesta.

PRIJAVNI POSTOPEK IN ROKI

Kandidati za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov se lahko prijavijo v treh rokih (prvi, drugi in tretji prijavni rok) in v roku za zapolnitev mest. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v preostalih rokih pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta.

PRIJAVNI ROKI ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

 • PRVI PRIJAVNI ROK poteka od 6. 2. 2018 do 25. 5. 2018.
   
 • DRUGI PRIJAVNI ROK poteka od 28. 5. 2018 do 20. 7. 2018.
  Kandidati se lahko prijavijo na še prosta mesta.
   
 • TRETJI PRIJAVNI ROK poteka od 13. 8. 2018 do 14. 9. 2018.
  Kandidati se lahko prijavijo na še prosta mesta.
   
 • ROK ZA ZAPOLNITEV MEST poteka 26. -27. 9. 2018.
   

Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/), pri čemer morajo elektronsko izpolnjeno prijavo najprej potrditi, v nadaljevanju pa še natisniti ter lastnoročno podpisati.

Izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec s priloženimi zahtevanimi dokazili do navedenega roka posredujejo na naslov:

VPIS UP - Univerza na Primorskem

Titov trg 4, SI-6000 Koper, Slovenija

 

Po zaključku vsakega prijavnega roka bodo v izbirni postopek vključene le popolne prijave, ki jih bo VPIS UP prejel v roku. Pravočasno prispele so prijave, ki so oddane osebno ali poslane priporočeno po pošti najpozneje do zadnjega dne prijavnega roka. Kot popolna se šteje prijava, ki je lastnoročno podpisana in so ji priložena vsa zahtevana dokazila za izvedbo izbirnega postopka.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV

Kandidati pošljejo skupaj s prijavnim obrazcem vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

Kandidati pošljejo naslednje dokazila:
• legaliziran original ali duplikat zaključnega srednješolskega spričevala, (ligalizacija dokumenta ni potrebna, če med Slovenijo in državo izdajateljico dokumenta obstaja sporazum),
• overjen slovenski prevod zaključnega srednješolskega spričevala (v kolikor je to potrebno. Za informacijo o prevodih dokumentov se kandidati lahko obrnejo na VPIS UP) ,
• overjeni kopiji spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole,
• overjena slovenska prevoda spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole ( v kolikor je to potrebno. Za informacijo o prevodih dokumentov se kandidati lahko obrnejo na VPIS UP),
• izvirnik oziroma overjena kopija odločbe o priznavanju tujega izobraževanja, v kolikor ta že obstaja.

RAZVRŠČANJE PRIJAVLJENIH KANDIDATOV:

Po vsakem prijavnem roku izvede VPIS UP, na podlagi sklepov visokošolskih zavodov o omejitvi vpisa in meril za izbiro, objavljenih v razpisu za vpis, izbirni postopek za prijavljene kandidate, ki so oddali popolno vlogo in do navedenega roka za prijavo izpolnjujejo pogoje za vpis.
Vsem kandidatom bo izdan pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka in posredovan na naslov za obveščanje.

SEZNAMI SPREJETIH  KANDIDATOV:

Na seznam sprejetih tujih državljanov se uvrstijo kandidati, za katere VPIS UP do roka za prijavo prejme vse potrebne dokumente in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. V primeru, da je število prijavljenih kandidatov na posameznem študijskem programu večje od števila razpisanih prostih mest (za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav, ki niso članice EU) in je sprejet sklep o omejitvi vpisa, se v izvedbi izbirnega postopka upošteva naslednja merila:

 • uspeh kandidata v zadnjih dveh letnikih srednje šole;
 • uspeh kandidata pri zaključnem preizkusu znanja v srednji šoli (splošna matura, državna matura, zaključni izpit itd.).

Na seznam naknadno sprejetih se uvrstijo kandidati:

 • za katere postopek priznavanja tujega izobraževanja iz upravičenih razlogov ne bo končan do roka za prijavo, čeprav do roka oddajo vse zahtevane dokumente,
 • za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.

VPIS UP pošlje fakultetam pisni seznam sprejetih tujih državljanov v vsakem od prijavnih rokov, in sicer najkasneje do datuma, do katerega se izdajo pisni sklepi o rezultatu izbirnega postopka za kandidate.

VPIS V PRVI LETNIK:

Sprejeti kandidati se vpišejo na osnovi pisnega sklepa VPIS UP, in sicer:

 • kandidati, sprejeti v 1. prijavnem roku najpozneje do 20. julija 2018,
 • kandidati, sprejeti v 2. prijavnem roku najpozneje do 10. avgusta 2018,
 • kandidati, sprejeti v 3. prijavnem roku najpozneje do 24. septembra 2018,
 • kandidati, sprejeti v roku za zapolnitev mest, pa najpozneje do 30. septembra 2018.

V primeru utemeljenih razlogov se lahko kandidati vpišejo tudi izven teh rokov, vendar najpozneje do 30. septembra 2018.

Kandidati, ki se izjemoma uvrstijo na seznam naknadno sprejetih, se lahko vpišejo najpozneje do 30. oktobra 2018.

INFORMATIVNI DAN:

Kandidati lahko informacije o študiju pridobijo v okviru informativnih dni, ki bodo na visokošolskih zavodih organizirani v petek, 9. in v soboto, 10. februarja 2018.

VPIS UP in posamezni visokošolski zavodi lahko organizirajo tudi dodatne informativne dni. Termini morebitnih dodatnih informativnih dni bodo objavljeni naknadno.


Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje letnike dodiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem (po merilih za prehode ali hitrejše napredovanje) vodijo članice UP, ki izvajajo dodiplomske študijske programe.

2018_2019 ROKOVNIK TUJCI .pdf

PLAČILO ŠOLNINE

V Sloveniji je redni študij brezplačen za:
· slovenske državljane
· državljane držav Evropske unije (tudi Norveška, Islandija, Liechtenstein in Švica)
· državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisan bilateralni sporazum o izobraževanju:

 • Bosna in Hercegovina
 • Črna Gora
 • Kosovo
 • Makedonija
 • Srbija.

LETO PLUS

KAJ JE LETO PLUS?

Leto plus je način organizacije študija, ki tujim študentom zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega jezika, v katerem poteka študijski proces, omogoča boljšo študijsko uspešnost s ponovnim vpisom v prvi letnik.

V skladu s sklepom 26. redne seje Senata UP, z dne 17.1.2018, morajo študenti, vključeni v Leto plus, za ponovni vpis v 1. letnik v okviru prvega leta študija opraviti študijske obveznosti  vpisanega študijskega programa v obsegu najmanj 24 ECTS kreditnih točk in najmanj 6 ECTS kreditnih točk iz doseganja znanja slovenskega jezika.

KDO LAHKO KORISTI LETO PLUS?

Leto plus lahko koristijo tuji študenti, ki ne govorijo slovensko oziroma je njihovo znanje slovenskega jezika pomanjkljivo, in so prvič vpisani v študijski program Univerze na Primorskem, ki se izvaja v slovenskem jeziku. Pred vpisom v Leto plus morajo biti tuji študenti vpisani v enega od študijskih programov Univerze na Primorskem.

Leta plus ne morejo koristiti študentje, ki se vpisujejo v programe, za katere se ob vpisu v 1. letnik zahteva znanje slovenščine na ravni B2 ali več.

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA, VKLJUČENEGA V LETO PLUS

V prvem letu študija študenti prioritetno opravijo tečaj slovenskega jezika v obsegu najmanj 6 ECTS kreditnih točk. Poleg tega pa morajo v okviru predmetnika vpisanega študijskega programa opraviti še druge študijske obveznosti/predmete, skupno s tečajem slovenskega jezika in drugimi študijskimi obveznostmi v višini najmanj 24 ECTS kreditnih točk. Manjkajoče obveznosti iz prvega letnika lahko opravijo študenti naslednje študijsko leto, ko so dejansko še vedno vpisani v prvi letnik istega študijskega programa.

PRIJAVA V LETO PLUS

Prijava na Leto plus je praviloma mogoča po zaključku vpisa na matični članici, vendar najpozneje do 30. 10. tekočega leta. Prijavo opravite v referatu fakultete.

PRAVICE ŠTUDENTA, VKLJUČENEGA V LETO PLUS

Študentom, vključenim v Leto plus, se ob zaključku tekočega študijskega leta in ob dejstvu, da je študent pridobil najmanj 30 ECTS kreditnih točk ter od tega najmanj 6 ECTS kreditnih točk iz doseganja znanja slovenskega jezika, omogoči ponovni vpis v 1. letnik.

Leto plus se študentom, ki ga bodo koristili, upošteva tudi kot upravičen razlog za podaljšanje statusa (ali ponavljanje letnika) skladno s 70. členom ZViS (prenehanje statusa študenta – Ur. l. RS št. št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17).

Tujim študentom, vključenim v Leto plus, ki so skladno s Pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 40/94 in 45/98) zavezanim k plačilu šolnine, se šolnina zaračuna samo za eno študijsko leto v času trajanja Leta plus.