ENG
 

Priznavanje izobraževanja

print

Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi letnik ali po merilih za prehode v višji letnik s tujo listino o zaključenem izobraževanju v tujini. Kandidati, ki že imajo odločbo  o  priznavanju  ali nostrifikacijo, se  ravnajo  v  skladu  z  navodili  za  posredovanje  dokazil  o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na navedene naslove.

Za kandidate, ki še niso prejeli odločbe o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, je potrebno izvesti postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Pri izpolnjevanju prijave za vpis je na prijavi potrebno označiti, da je kandidat predhodno izobraževanje zaključil v tujini in še nima odločbe o priznavanju izobraževanja. Kandidat v takem primeru v obrazcu prijave izpolni še podatke, potrebne za pričetek postopka priznavanja tujega izobraževanja, prijavi pa je potrebno dodati tudi dokumente, potrebne za izvedbo postopka.

Kandidati,  ki  bodo  oddali  nepopolno  prijavo,  bodo individualno dodatno obveščeni po navadni in elektronski pošti.

Dokumenti, ki so potrebni za postopek priznavanja izobraževanja:

  • Izvirnik listine o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja,

Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi:
- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma
- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.

  • neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje alineje,
  • sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje – razen v primeru, če organ priznavanja presodi, da overjenega prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje ali ga vlagatelj zaradi upravičenih razlogov ne more priložiti,
  • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik.  

Pooblaščena oseba, ki vodi postopek priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da prosilec oziroma vlagatelj priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav, ki niso članice Evropske unije, vlogo za priznavanje izobraževanja in zahtevana dokazila oddajo skupaj s prijavo za vpis na študijski program UP na naslov:

Univerza na Primorskem
Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP)
Titov trg 4
Slovenija – 6000 Koper

Informacije za kandidate:

Iris Skrt, vodja VPIS UP
E-naslov: iris.skrt@upr.si

Tanja Sanabor
E-naslov: tanja.sanabor@upr.si

Skladno s sklepom Senata UP morajo tuji državljani, ki se vpišejo v študijski program 1. ali 2. stopnje Univerze na Primorskem, opraviti izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni praviloma do začetka študijskega leta, v katerem se prvič vpišejo na študijski program. V primerih, ko opravljanje izpita iz znanja slovenskega jezika zaradi prijavo-sprejemnih postopkov oziroma drugih razlogov ni možno, pa morajo opraviti izpit do vpisa v 2. letnik.

Članica Univerze na Primorskem lahko glede na specifiko študijskega programa 1. ali 2. stopnje s svojimi internimi akti kot pogoj za ta študijski program določijo zahtevano višjo raven znanja slovenskega jezika.

Za študijske programe 3. stopnje Univerze na Primorskem lahko članica UP s svojimi internimi akti določi ali morajo študenti opraviti izpit iz znanja slovenskega jezika in določi raven zahtevanega znanja.

*** *** ***

Sistem priznavanja tujih in vrednotenja tujih ter slovenskih listin o izobraževanju ureja Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja.

Več informacij o sistemu priznavanja, pravnih podlagah, mednarodnih sporazumih idr. najdete na spletni strani ENIC NARIC centra Slovenije.

*** *** ***

  • Imetnik tuje listine, ki želi nadaljevati izobraževanje v višjem letniku študija (1., 2. in 3. stopnja) izpolni na eVŠ portalu PRIJAVO ZA ŠTUDIJ SKUPAJ Z VLOGO ZA PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA in jo posreduje na članico Univerze na Primorskem, na kateri želi nadaljevati študij.
  • Imetnik tuje listine, ki se želi vpisati v podiplomski študij (2. in 3. stopnja) na UP, na eVŠ portalu izpolni PRIJAVO ZA ŠTUDIJ SKUPAJ Z VLOGO ZA PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA in jo posreduje na članico Univerze na Primorskem, na kateri želi nadaljevati študij.

Pravila_vrednotenja_tujih_spričeval_2017-2018.pdf