ENG
 

Organi univerze in posvetovalna telesa rektorja

print

ORGANI UNIVERZE

Rektor UP

Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo, s tem da skrbi in odgovarja za:

 • zakonitost dela univerze,
 • za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom in drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze in
 • usklajevanje izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega oziroma umetniškega in drugega dela članic univerze pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa.

Rektor UP je prof. dr. Dragan Marušič. Ponovno je bil izvoljen 5. 11. 2015 za novo štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 23. 11. 2015.

  Senat UP

  Senat univerze je najvišji strokovni organ univerze. Med njegove najpomebnejše naloge sodijo:

  • sprejemanje študijskih in raziskovalnih programov in strategij,
  • dajanje soglasja k letnemu delovnemu načrtu in programu razvoja univerze, sprejemanje statuta, splošnih aktov in pravilnikov,
  • sprejemanje habilitacijskih meril in potrjevanje tem doktorskih disertacij,
  • odločanje o statusu članic univerze,
  • imenovanje komisij in delovnih teles senata in njihovih članov in
  • sprejemanje meril o ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega ter umetniškega dela in odločanje o nostrifikaciji v tujini pridobljenih diplom.

  Člani Senata UP:

  • prof. dr. Dragan Marušič (rektor UP)
  • prof. dr. Irena Lazar (UP FHŠ)
  • izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič (UP FHŠ)
  • prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin (UP FHŠ)
  • prof. dr. Matjaž Novak (UP FM)
  • izr. prof. dr. Viktorija Florjančič (UP FM)
  • izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein (UP FM)
  • prof. dr. Klavdija Kutnar (UP FAMNIT)
  • prof. dr. Bojan Kuzma (UP FAMNIT)
  • izr. prof. dr. Dunja Bandelj (UP FAMNIT)
  • prof. dr. Mara Cotič (UP PEF)
  • prof. dr. Bogdana Borota (UP PEF)
  • izr. prof. dr. Sonja Rutar (UP PEF)
  • izr. prof. dr. Janez Mekinc (UP FTŠ Turistica)
  • prof. dr. Helena Nemec Rudež (UP FTŠ Turistica)
  • doc. dr. Marijana Sikošek (UP FTŠ Turistica)
  • izr. prof. dr. Nejc Šarabon (UP FVZ)
  • izr. prof. dr. Boštjan Žvanut (UP FVZ)
  • doc. dr. Maša Černelič Bizjak (UP FVZ)
  • izr. prof. dr. Vito Vitrih (UP IAM)
  • prof. dr. Andrej Brodnik (UP IAM)
  • prof. dr. Tomaž Pisanski (UP IAM)
    
  • Gregor Gulič (študent UP FM)
  • Nikolina Janković (študentka UP FTŠ Turistica)
  • Matija Jenko (študent UP PEF)
  • Matej Kekič (študent UP FM)
  • Adimir Preradović Nasufović (študent UP FM)
  • Taja Pajmon Rak (študentka UP FAMNIT)

  Upravni odbor je organ upravljanja, ki odloča zlasti o gospodarskih zadevah in skrbi za gospodarjenje univerze. Med njegove pomembnejše naloge sodijo:

  • sprejemanje statuta,
  • splošnih aktov,
  • letnega delovnega načrta in programa razvoja univerze,
  • finančnega načrta,
  • letnega poročila in poslovnega poročila,
  • izhodišč za sistemizacijo delovnih mest,
  • sklepov o šolninah ter prispevkih za študij,
  • odločitev o upravljanju premoženja in o investicijah univerze in 
  • svetovanje ustanovitelju in rektorju o posameznih vprašanjih.

  Člani UO UP:

  • izr. prof. dr. Igor Stubelj, predsednik UO UP in predstavnik UP
  • Elida Horvatič, predstavnica ustanovitelja
  • prof. dr. Igor Lukšič, predstavnik ustanovitelja
  • Iztok Žigon, predstavnik ustanovitelja
  • Bogdan Božac, predstavnik gospodarstvenikov
  • izr. prof. dr. Marko Orel, predstavnik UP
  • doc. dr. Tina Štemberger, predstavnica UP
  • Martina Kovačič Kuzmić, predstavnica UP
  • Sandra Verdev, predstavnica študentov

  Komisije Upravnega odbora UP

  Študentski svet UP

  Študentski svet UP

  Študentski svet Univerze na Primorskem (ŠS UP)  je najvišji predstavniški organ študentov na univerzi. Obravnava vse zadeve, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, ki izhajajo iz področne zakonodaje ali internih aktov UP, ter daje pristojnim organom univerze mnenje o njih. Skrbi za obveščanje o novostih, spremembah in aktualnih zadevah znotraj univerze in je na voljo za vsa vprašanja, predloge, prošnje, pripombe in pobude študentov UP.

  Tesno sodeluje s študentskimi sveti članic in preko njih izvaja določene aktivnosti, kot so obveščanje študentov, pomoč pri raznih postopkih in druge aktivnosti. Skupaj s Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem pomaga pri izvajanju obštudijskih dejavnosti.

  Vizija Študentskega sveta UP je biti reprezentativen organ študentov UP, ki mu študentje zaupajo in ima dovolj veljave, da lahko uresničuje svoje cilje ter zastopa pravice študentov UP.

  Poglavitna naloga ŠS UP je vzpodbujanje študentov Univerze na Primorskem k čim aktivnejši participaciji pri soustvarjanju univerzitetnega okolja.

  Člani ŠS UP:

  • Nika Stegovec, predsednica
  • Lan Rahne
  • Taja Pajmon Rak
  • Sara Brglez
  • Matija Jenko
  • Jurij Kočevar
  • Adrijana Šučur
  • Nikolina Janković
  • Sandra Verdev
  • Amadej Jelen
  • Matej Kekič
  • Gregor Gulič

  POSVETOVALNA TELESA REKTORJA

  Kolegij rektorja UP:

  Svet zaupnikov UP je rektorjevo posvetovalno telo, ki podaja mnenja k letnemu in srednjeročnemu načrtu dela ter letnemu poročilu. Rektor v Svet zaupnikov imenuje vsakokratne zakonite zastopnike pravnih oseb s področja gospodarstva in lokalnih skupnosti. Svet zaupnikov oblikuje preko ekspertnih skupin za študijske programe in razvojno raziskovalno dejavnost  mnenja k predlogom za nove študijske programe, za ciljne raziskovalne programe in razvojne raziskovalne grozde oziroma skupne tehnološke podlage.

  Svet zaupnikov predstavlja vez med univerzo, regijskim gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Kot tak je unikum v slovenskem univerzitetnem okolju, zelo dobro pa tako obliko sodelovanja univerze z gospodarstvom poznajo v tujini, zlasti v ameriškem svetu.

  Ekspertni skupini Sveta zaupnikov UP za študijske programe in razvojno raziskovalno dejavnost sta svetovalni telesi, ki aktivno sodelujeta pri pripravi strategije načrtovanja študijskih programov.

   

  Podjetje oz. institucija

   

  Primorska gospodarska zbornica

   

  Cimos d.d.

   

  Istrabenz d.d.

   

  Banka Koper d.d.

   

  Luka Koper d.d.

   

  Intereuropa Koper d.d.

   

  Adriatic Slovenica d.d.

   

  Mestna občina Koper

   

  Občina Izola

   

  Občina Piran

   

  Občina Sežana

   

  Primorske novice 

   

  Gledališče Koper

   

  KD Group d.d.

   

  Ortopedska bolnišnica Valdoltra

   

  HIDRIA d.o.o., Spodnja Idrija

   

  RTV Slovenija, Regionalni RTV center Koper-Capodistria

   

  Gospodarska zbornica Slovenije

   

  Casino Portorož d.d.

   

  Tomos d.o.o.

   

  Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti