ENG
 
print

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami).

V okviru programa Erasmus+ je mogoča učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

 • izboljšanje učnih kompetenc

 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve

 • povečanje iniciativnosti in podjetništva

 • povečanje samozavesti in samospoštovanja

 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti

 • povečanje medkulturne zavesti

 • aktivnejše sodelovanje v družbi

 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot

 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študenti imajo možnost, da v okviru Erasmus + programa:

 • del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,

 • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,

 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,

 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,

 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+

Študenti se mobilnosti z namenom študija lahko udeležijo na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so institucije, s katerimi ima UP ali posamezna članica UP sklenjen Erasmus+ sporazum o izmenjavah.

Za sodelovanje v programu Erasmus+ mora vsaka institucija s področja terciarnega izobraževanja pridobiti ECHE listino (Erasmus Charter for Higher Education).  Univerza na Primorskem je tovrstno listino za namen sodelovanja v shemi mednarodne mobilnosti pridobila že leta 2004 in jo obnovila leta 2007. Za sodelovanje v novem programskem obdobju jo je UP pridobila za obdobje 2014-2020.

Podlaga za pridobitev ECHE je Izjava o Erasmus politiki institucije (Strategija Univerze na Primorskem o izvajanju Erasmus+ mobilnosti (SI), EPS – Erasmus Policy Statement (EN)).

Erasmus univerzitetna listina (ECHE): 221927-EPP-1-SI-EPPKA3-ECHE
Erasmus ID koda Univerze na Primorskem: SI KOPER03.

Podrobnejše informacije lahko študenti dobijo v Sektorju za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost ali pri koordinatorju za program Erasmus+ na svoji fakulteti:

Fakulteta za humanistične študije 
Valentina Bertok
valentina.bertok@fhs.upr.si

Fakulteta za management 
Marisol Pribac
erasmus@fm-kp.si

Pedagoška fakulteta
Tina Kadunec
koordinator za izmenjave zaposlenih
tina.kadunec@pef.upr.si

Marijana Pregarac
koordinator za izmenjave študentov
marijana.pregarac@pef.upr.si

Fakulteta za turistične študije - Turistica
mag. Nataša Gržinić
natasa.grzinic@fts.upr.si

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 
Aleš Oven
international@famnit.upr.si

Fakulteta za vede o zdravju
Andreja Brecelj
andreja.brecelj@fvz.upr.si

Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost UP
 

Petra Zidar Erasmus + KA103
erasmus@upr.si
Titov trg 4, Koper

mag. Maja Bratuš Vidmar Erasmus+ KA107
Titov trg 4, Koper

Odgovore na pogosta vprašanja študentov najdete na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/students-questions-answers_en.pdf