ENG
 
print

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv

Univerza na Primorskem
Università del Litorale 

Sedež

Titov trg 4
6000 Koper 

Telefon

+386 5 61 17 500

Telefaks

+386 5 61 17 530

E-pošta

info@upr.si

Spletna stran

www.upr.si

Odgovorna uradna oseba

prof. dr. Dragan Marušič

Datum prve objave kataloga

22. 08. 2005

Datum zadnje spremembe

01. 07. 2015

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja: 
Univerza na Primorskem je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/03 in spremmebe), ki ga je sprejel Državni zbor RS 29. januarja 2003. Dva meseca kasneje, natančneje 17. marca 2003, je bila univerza vpisana v register Okrožnega sodišča v Kopru. Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstvenoraziskovalnim, strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji, v Evropi in v svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni programi, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji. Univerza je pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomna in razvija znanosti in stroke tako, da prek svojih članic opravlja izobraževalno dejavnost, znanstvenoraziskovalno dejavnost ter druge dejavnosti, ki jih je s soglasjem ustanovitelja določila v svojem statutu. Članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Članice opravljajo izobraževalno dejavnost na študijskih področjih, določenih z ustanovitvenim aktom – Odlokom o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/03 in spremembe).

Seznam članic Univerze na Primorskem

Organi Univerze na Primorskem:

 1. Rektor
 2. Senat
 3. Upravni odbor
 4. Študentski svet

Kontaktna oseba: mag. Mojca Kleva Kekuš, glavni tajnik UP
Telefon: 05 611 75 00

Organigram zavoda

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Mojca Kleva Kekuš, glavni tajnik UP
E-naslov: mojca.kleva.kekus@upr.si
Telefon: 05/ 61 17 500
Fax: 05/ 61 17 530 

2. c Predpisi RS in EU z delovnega področja organa

2. d Seznam predlogov predpisov RS in EU z delovnega področja organa

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Temeljni dokumenti

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Prijavno - sprejemni postopek za vpis tujih državljanov in Slovencev brez slovenskega državljanstva na dodiplomski študij (na podlagi Zakona o visokem šolstvu).
 • Priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (na podlagi Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja).
 • Izvolitev v naziv (na podlagi Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze na Primorskem).

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov (podlaga v Zakonu o visokem šolstvu)
 • Evidenca osebnih kartonov, ki se vodijo za vsakega študenta od vključitve v študij končanja študija oziroma izpisa (podlaga v Zakonu o visokem šolstvu)
 • Evidence zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena(podlaga v Zakonu o visokem šolstvu)
 • Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju (podlaga v Zakonu o visokem šolstvu)
 • Evidenca o zaposlenih na UP (podlaga v Zakonu o visokem šolstvu)
 • Evidenca o plačah na UP (podlaga v Zakonu o visokem šolstvu)

2. h Seznam drugih informativnih zbirk podatkov

 • Seznam prejetih nagrad Univerze na Primorskem
 • Seznam študijskih programov na UP
 • Seznam izdanih študentskih izkaznic

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Bolonjski proces
 • Razpis za vpis
 • Dodiplomski študij
 • Podiplomski študij
 • Visokošolska prijavno-informacijska služba
 • Priznavanje tujega izobraževanja
 • Študijski koledar
 • Odprta obzorja
 • Cenik
 • Študentska nastanitev
 • Univerza in okolje

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne preko tega kataloga v html obliki.

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen vsak delavnik v prostorih uprave univerze (Titov trg 4, 6000 Koper).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Stran je še v izdelavi oziroma dopolnjevanju podatkov. Več na http://star.www.upr.si/index.php?page=static&item=79